Numer telefonu61 677 19 44 Numer telefonu694 975 609 Adres e-mail sklep@opony-samochodowe.com

Reklamacje i zwroty

Zwroty i Reklamacje

1. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia zamówionych Towarów bez wad i ponosi odpowiedzialność, jeżeli zamówione Towary mają wady fizyczne lub prawne.

2. Reklamacje rozpoznawane są w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania reklamacji. Reklamacje można składać na adres Sprzedającego podany na wstępie niniejszych warunków.

3. W razie niezajęcia przez Sprzedającego stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Kupującego będącego Konsumentem reklamacji w terminie 14 dni roboczych licząc od daty otrzymania przez Sprzedającego reklamacji, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana za zasadną.

4. Konsument ma także możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 Konsumenckie prawo do odstąpienia od umowy

1. Konsument, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, na podstawie art. 27 i n. ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy sprzedaży Towaru (zawartej pomiędzy Konsumentem a Sprzedającym poprzez Sklep Internetowy), w ciągu 14 dni od objęcia Towaru w posiadanie lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

2. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy (zawartej pomiędzy Konsumentem a Sprzedającym poprzez Sklep Internetowy), w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

3. Aby odstąpić od umowy należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.

 

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

 

Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów].

Data zawarcia umowy: [data].

Data odbioru przedmiotów: [data].

Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego].

Adres: [adres kupującego]

Data: [data odstąpienia od umowy]

Podpis: [podpis kupującego]

 

4. Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi na trwałym nośniku (na adres poczty elektronicznej wskazany przez Konsumenta przy rejestracji w Sklepie Internetowym) potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 3 powyżej. Do zachowania terminu odstąpienia wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

5. Koszty zwrotu Towaru ponosi Konsument. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedającemu w stanie niepogorszonym niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

6. Kwota uiszczona za zakupiony Towar zostanie zwrócona Konsumentowi, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 od daty odstąpienia. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.

7. Sprzedający zwraca także uiszczone przez Konsumenta koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta, z tym, że jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Szybka realizacja zamówień

100 000 opon gotowych do natychmiastowej wysyłki!

U nas kupisz tylko nowe i oryginalne produkty

Najpopularniejsze produkty

Digito Group Sp z o.o.

ul. Gnieźnieńska 66, 62-006 Bogucin
tel: 61 6771944 e-mail: sklep@opony-samochodowe.com