Numer telefonu61 677 19 44 Numer telefonu694 975 609 Adres e-mail sklep@opony-samochodowe.com

Regulamin sklepu

WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

 

Sklep Internetowy www.opony-samochodowe.com jest prowadzony przez firmę:

 

Digito Group Sp. z o.o.

ul. Gnieźnieńska 66

62-006 Bogucin

NIP 7822565909

REGON 302585739

mail: sklep@opony-samochodowe.com

tel: 61 6708487 (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora).

 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym w wysokości PLN 100 000

zwaną dalej jako „Sprzedający”,

 

Słownik pojęć:

• Sklep Internetowy

- platforma sprzedaży internetowej działająca pod adresem

www.opony-samochodowe.com

• Dni robocze

- wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

• Klient

- osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną korzystająca ze Sklepu Internetowego w celu przeglądania ofert, rejestracji na stronach sklepu oraz składania zamówienia na Towary;

• Konsument

- klient będący osobą fizyczną dokonującą poprzez Sklep Internetowy czynności prawnych w tym zamówienia Towarów niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

• Koszyk

- element Sklepu Internetowego, gdzie Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.;

• Firma Kurierska

DPD, K-EX, Tba Express;

• Regulamin

– niniejsze Warunki i Zasady Sprzedaży w Sklepie Internetowej, będące regulaminem w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

• Towary

– rzeczy ruchome (np. opony, felgi, akcesoria)

 

§ 1. Warunki realizacji zamówienia

1. Sprzedający świadczy na rzecz Klientów usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, polegające na umożliwieniu zawierania poprzez Sklep Internetowy umów sprzedaży pomiędzy Klientem i Sprzedającym. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej www.opony-samochodowe.com przez 24 godziny na dobę. Do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dochodzi po zaakceptowaniu zamówienia w Sklepie Internetowym.

2. Klient składa zamówienie (będące ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego), wskazując na Towar, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji dodania do koszyka przy konkretnym Towarze wybranym z katalogu oraz zaznaczenie pola „Złóż zamówienie”.

3. Klient jest informowany o zmianach statusu zamówienia drogą mailową. Potwierdzenie zamówienia przez Sprzedającego jest równoznaczne z potwierdzeniem, iż oferta Klienta staje się wiążąca oraz jej akceptacją.

4. Umowa sprzedaży Towarów zawierana jest pomiędzy Klientem a Sprzedającym, w momencie otrzymania przez Klienta mailowego potwierdzenia zawarcia umowy, zgodnie z treścią ust. 3 powyżej. Umowa może być zawarta wyłącznie w języku polskim. Wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży Klient otrzymuje treść niniejszego Regulaminu.

5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego Towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta adresu dostawy, numeru telefonu i adresu email.

6. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon fiskalny. Dokument sprzedaży wystawiany jest w chwili, gdy zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

7. Każdy Klient dokonujący zakupu oferowanych towarów akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedającego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119 - dalej jako „Rozporzą

dzenie”) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej.

8. Akceptacja Klienta nie wyłącza prawa Sprzedającego do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.

9. Klient jest uprawniony do wycofania akceptacji na przesyłanie faktur drogą elektroniczną, zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia, w drodze pisemnego oświadczenia woli na adres Sprzedającego. Wycofanie przez nabywcę niniejszej akceptacji następuje ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca (wliczając ten dzień), w którym doręczono wystawcy faktury odwołanie wycofujące niniejszą akceptację.

§ 2. Ceny

1. Ceny na stronie Sklepu Internetowego www.opony-samochodoe.com zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.

2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Towaru podana na stronie Sklepu Internetowego przy Towarze w chwili składania zamówienia przez Klienta.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Nie dotyczy to zawartych już umów sprzedaży.

§ 3. Formy płatności

1. Zapłaty za zamówione towary można dokonać z użyciem jednego z poniższych sposobów

płatności:

a. Przy odbiorze przesyłki gotówką kurierowi
b. Przedpłata przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedającego
c. PayU - Szybki przelew, lub karta płatnicza

2. W przypadku wybranych Towarów Dystrybutor zastrzega sobie możliwość wyłączenia przed zawarciem umowy sprzedaży niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.

§ 4. Modyfikacja zamówienia

1. Klient może dokonać zmian w zamówieniu do momentu otrzymania potwierdzenia zawarcia umowy (zgodnie z § 1 ust. 4 powyżej).

2. Zmiany należy podać elektronicznie na adres email sklep@opony-samochodowe.com, lub telefonicznie pod numerem 61 6708487

3. Zmiany, o których mowa powyżej mogą obejmować także rezygnację z całości zamówienia. Jeżeli zapłata za Towar została dokonana z góry zwrot należności nastąpi przelewem na konto Klienta. Klient jest zobowiązany do podania danych do przelewu w mailu informującym o rezygnacji z zamówienia.

§ 5. Koszt realizacji zamówień na terenie Polski

- 9,25 zł  za sztukę niezależnie od sposobu płatności.

§ 6. Czas realizacji zamówień

Zamówienia złożone w Sklepie Internetowym www.opony-samochodowe.com i zatwierdzone przez Sprzedającego (potwierdzenie realizacji zamówienia), jeżeli inaczej nie oznaczono, realizowane (przekazywane kurierowi) będą do 5 dni roboczych. Jest to czas liczony od następnego dnia roboczego po potwierdzeniu zawarcia umowy zgodnie z § 1.

§ 7. Zwroty i Reklamacje

1. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia zamówionych Towarów bez wad i ponosi odpowiedzialność, jeżeli zamówione Towary mają wady fizyczne lub prawne.

2. Reklamacje rozpoznawane są w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania reklamacji. Reklamacje można składać na adres Sprzedającego podany na wstępie niniejszych warunków.

3. W razie niezajęcia przez Sprzedającego stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Kupującego będącego Konsumentem reklamacji w terminie 14 dni roboczych licząc od daty otrzymania przez Sprzedającego reklamacji, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana za zasadną.

4. Konsument ma także możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

§ 8. Konsumenckie prawo do odstąpienia od umowy

1. Konsument, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, na podstawie art. 27 i n. ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy sprzedaży Towaru (zawartej pomiędzy Konsumentem a Sprzedającym poprzez Sklep Internetowy), w ciągu 14 dni od objęcia Towaru w posiadanie lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

2. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy (zawartej pomiędzy Konsumentem a Sprzedającym poprzez Sklep Internetowy), w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

3. Aby odstąpić od umowy należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.

 

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

 

Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów].

Data zawarcia umowy: [data].

Data odbioru przedmiotów: [data].

Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego].

Adres: [adres kupującego]

Data: [data odstąpienia od umowy]

Podpis: [podpis kupującego]

 

4. Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi na trwałym nośniku (na adres poczty elektronicznej wskazany przez Konsumenta przy rejestracji w Sklepie Internetowym) potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 3 powyżej. Do zachowania terminu odstąpienia wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

5. Koszty zwrotu Towaru ponosi Konsument. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedającemu w stanie niepogorszonym niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

6. Kwota uiszczona za zakupiony Towar zostanie zwrócona Konsumentowi, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 od daty odstąpienia. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.

7. Sprzedający zwraca także uiszczone przez Konsumenta koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta, z tym, że jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

§ 9. Dane osobowe

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (oraz późniejsze zmiany) Sprzedający zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzenia działalności handlowej i realizacji zamówień poprzez Sklep Internetowy.

2. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedającego następuje wyłącznie w celu realizacji zamówienia. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Klient ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

2. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy

Prawo własności przemysłowej.

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 25.12.2014

Szybka realizacja zamówień

100 000 opon gotowych do natychmiastowej wysyłki!

U nas kupisz tylko nowe i oryginalne produkty

Najpopularniejsze produkty

Digito Group Sp z o.o.

ul. Gnieźnieńska 66, 62-006 Bogucin
tel: 61 6771944 e-mail: sklep@opony-samochodowe.com